Software WEBOVÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA – DÔLEŽITÉ – PREČÍTAJTE SI

Ďakujeme, že ste navštívili webovú stránku (ďalej len „webová stránka“), na ktorej ste našli odkaz na tieto Podmienky používania (ďalej len „webová stránka“). Webová stránka je internetovým majetkom spoločnosti TheSoftware (ďalej len „TheSoftware“, „my“ a „nás“). Súhlasíte s týmito Podmienkami používania webovej stránky TheSoftware (ďalej len „Podmienky používania“) v ich celej súťažnosti (a) keď pristupujete na webovú stránku; (b) registrovate sa na odber newslettera alebo prihlásite sa do zoznamu mailingu alebo zažiadate o informácie prostredníctvom webovej stránky s Naliehavými službami (ďalej len „Predplatné služieb“); (c) zaregistrujete sa pre účasť na súťažiach a/alebo žrebovaní organizovaných spoločnosťou TheSoftware z času na čas (každá z nich je „Súťaž“); (d) pripojíte sa alebo sa pokúsite pripojiť k partnerskému programu alebo k inému členskému združeniu uvedenému na webovej stránke („Členské služby“) a/alebo (e) objednáte si produkt a/alebo službu prostredníctvom webovej stránky („Dodávateľské služby“, a spolu s Predplatnými službami a Členskými službami „Služby“). Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti TheSoftware („Ochrana osobných údajov“), Oficiálne pravidlá súťaží uplatniteľné na každú Súťaž, Zmluvy o nákupe spoločnosti TheSoftware („Zmluva o kúpe“), Zmluvy o členstve spoločnosti TheSoftware („Zmluva o členstve“), ako aj všetky ďalšie prevádzkové pravidlá, politiky, cenové plány a ďalšie doplnkové podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť zverejnené z času na čas, sú výslovne tu zahrnuté odkazom (spoločne „Dohoda“). Dohodu si prosím dôkladne prečítajte. Ak s dohodou nesúhlasíte v celej jej súťažnosti, nie ste oprávnení používať Služby a/alebo webovú stránku v žiadnom spôsobe ani forme.

Spoločnosť TheSoftware VÝSLOVNE ZAKAZUJE PRÍSTUP K WEBOVEJ STRÁNKE A/ALEBO SLUŽBÁM FYZICKÝM OSOBÁM ZAHŔŇANÝM ZÁKONOM O OCHRANE ON-LINE OSOBNEJ NEDOTKNUTEĽNOSTI DETÍ Z ROKU 1998, AKO JE UPRAVENÝ („ZÁKON COPPA“). Spoločnosť TheSoftware SI VYHRADZUJE PRÁVO ZAKÁZAŤ FYZICKÝM OSOBÁM PRÍSTUP K SLUŽBÁM A/ALEBO WEBOVÝM STRÁNKAM V VÝLUČNOM RÍZIKU A ROZHODNUTÍ.

ROZSAH A ÚPRAVA ZMLUVY

Súhlasíte s podmienkami a ustanoveniami uvedenými v Zmluve týkajúcej sa vášho používania Webovej stránky. Zmluva predstavuje kompletnú a jedinú dohodu medzi vami a spoločnosťou TheSoftware týkajúcu sa vášho používania Webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyhlásenia, záruky a/alebo porozumenia týkajúce sa Webovej stránky. Môžeme zmenu Zmluvy podľa našej výhradnej uvážlivosti bez konkrétneho upozornenia vám. Najnovšia Zmluva bude zverejnená na Webovej stránke a mali by ste prejsť zmluvou pred používaním Webovej stránky. Pokračovaním vo vašom používaní Webovej stránky a/alebo služieb sa týmto dohodnete na dodržiavanie všetkých podmienok a ustanovení uvedených v Zmluve, ktoré sa týkajú platnosti vtedy. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a služby sú k dispozícii iba pre osoby, ktoré môžu uzatvárať právne záväzné zmluvy podľa príslušného práva. Webová stránka a služby nie sú určené na používanie osobami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak nemáte osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie na používanie a/alebo prístup na webovú stránku a/alebo služby.

POPIS SLUŽIEB

Predplatné služby

Podľa podmienok a ustanovení Zmluvy, registráciou na webovú stránku a získaním schválenia od spoločnosti TheSoftware môžete získať alebo sa pokúsiť získať za poplatok alebo bezplatne Predplatné služby. Predplatné služby vám poskytnú obsah e-mailov, textu a ďalšie materiály („Obsah predplatného“), ktoré sú relevantné pre online marketing poskytovaný spoločnosťou TheSoftware a jej partnermi tretích strán („Poskytovatelia tretích strán“). Ak si prajete zastaviť príjem Obsahu predplatného, jednoducho nám pošlite e-mail na support@fxrevenge.net. Obsah predplatného obsahuje komentáre, názory a/alebo ďalšie materiály, ktoré poskytuje spoločnosť TheSoftware a poskytovatelia tretích strán a nemusia byť nevyhnutne spoľahlivé. Pri používaní Obsahu predplatného a/alebo Predplatných služieb používajte opatrnosť, zdravý úsudok a bezpečnosť. Súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nemá voči vám žiadne záväzky ani nevzniká žiadna zodpovednosť v súvislosti s takýmto Obsahom predplatného. Spoločnosť TheSoftware nepreukazuje ani nezaručuje, že Obsah predplatného, ktorý je dostupný v súvislosti s Predplatnými službami, je presný, úplný alebo vhodný. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná ani nezodpovedá za vašu neschopnosť používať Predplatné služby a/alebo Obsah predplatného. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je voči vám, žiadnemu koncovému používateľovi alebo tretej strane zodpovedná za žiadne tvrdenie súvisiace s akoukoľvek Predplatnou službou.

Služby pre členstvo

Podľa podmienok a ustanovení Zmluvy a Zmluvy o členstve môžete získať alebo sa pokúsiť získať za poplatok alebo bezplatne členstvo v jednom z rôznych členských programov, ktoré ponúka MTS Advertise OU, registráciou na webovú stránku, súhlasom s Zmluvou o členstve a získaním schválenia od spoločnosti TheSoftware. Pre kópiu Zmluvy o členstve navštívte webovú stránku konkrétneho členstva. Členské programy spoločnosti TheSoftware vám umožnia získať prístup k obsahu, textu a ďalším materiálom („Obsah člena“ a spolu s Obsahom predplatného „Obsah“), ktoré poskytuje spoločnosť TheSoftware a určití poskytovatelia tretích strán a sú určené na pomoc členom v ich online marketingových aktivitách. Obsah člena obsahuje komentáre, názory a ďalšie materiály, ktoré poskytujú spoločnosť TheSoftware a poskytovatelia tretích strán a nemusia byť nevyhnutne spoľahlivé. Pri používaní Obsahu člena a/alebo Služieb pre členstvo používajte opatrnosť, zdravý úsudok a bezpečnosť. Súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nemá voči vám žiadne záväzky ani nevzniká žiadna zodpovednosť v súvislosti s takýmto Obsahom člena. Spoločnosť TheSoftware nepreukazuje ani nezaručuje, že Obsah člena, ktorý je dostupný v súvislosti so Službami pre členstvo, je presný, úplný alebo vhodný. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná ani nezodpovedá za vašu neschopnosť používať Služby pre členstvo a/alebo Obsah člena. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je voči vám, žiadnemu koncovému používateľovi alebo tretej strane zodpovedná za žiadne tvrdenie súvisiace s akoukoľvek Službou pre členstvo.

Služby predajcu

Plnením príslušných objednávok môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité produkty a/alebo služby zo stránky. Produkty a/alebo služby uvedené na stránke môžu obsahovať opisy, ktoré poskytujú priamo výrobcovia alebo distribútori tretích strán. TheSoftware nezastupuje a ani nezaručuje presnosť alebo úplnosť týchto opisov. Súhlasíte a rozumiete, že TheSoftware nenesie žiadnu zodpovednosť za váš neschopnosť získať produkty a/alebo služby zo stránky alebo za akýkoľvek spor s predajcom, distribútorom a konečnými spotrebiteľmi produktu. Rozumiete a súhlasíte, že TheSoftware nezodpovedá vám ani tretej strane za žiadne nároky súvisiace s ponukou akýchkoľvek produktov a/alebo služieb na stránke.

Všeobecné

Informácie, ktoré musíte poskytnúť v súvislosti s registráciou na služby, môžu zahŕňať, bez obmedzenia, nasledujúce: (a) vaše celé meno; (b) názov spoločnosti; (c) e-mailová adresa; (d) dodávacia adresa (a fakturačná adresa, ak je odlišná); (e) domáci telefónny číslo; (f) pracovné telefónne číslo; (g) telefaxové číslo; (h) údaje o platobnej karte; a/alebo (i) akékoľvek ďalšie informácie požadované vo vzťahujúcom sa registračnom formulári („údaje o registrácii na službu“). Súhlasíte, že poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné údaje o registrácii na službu. TheSoftware má právo odmietnuť akékoľvek údaje o registrácii na službu, ak sa zistí, že: (i) porušujete akúkoľvek časť dohody; a/alebo (ii) údaje o registrácii na službu, ktoré ste poskytli, sú neúplné, falošné, duplikáty alebo inak neprijateľné. TheSoftware si vyhradzuje právo meniť kritériá údajov o registrácii kedykoľvek, vo svojom výhradnom uvážení.

Ak nie je výslovne uvedené inak, akákoľvek budúca ponuka dostupná na stránke, ktorá rozširuje alebo inak zlepšuje súčasné funkcie stránky, podlieha dohode. Súhlasíte a rozumiete, že TheSoftware nenesie žiadnu zodpovednosť za váš neschopnosť používať a/alebo splňovať požiadavky služieb. Súhlasíte a rozumiete, že TheSoftware vám ani žiadnej tretej strane nezodpovedá za akúkoľvek zmenu, prerušenie alebo ukončenie akýchkoľvek služieb alebo iného produktu, služby alebo akcie ponúkaných TheSoftware a/alebo akýmikoľvek jeho výrobcami tretej strany. Ak spoločnosť MTS Advertise OU zruší dohodu a/alebo akékoľvek služby z akéhokoľvek dôvodu, spoločnosť MTS Advertise OU za to nezodpovedá ani neručí vám. Súhlasíte a rozumiete, že vaše právo a nároky voči TheSoftware súvisiace s akýmkoľvek sporom súvisiacim so stránkou je váš jediným právom a nápravným prostriedkom.

Súťaže

Čas od času TheSoftware ponúka propagačné ceny a iné odmeny prostredníctvom súťaží. Poskytnutím pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným registračným formulárom súťaže a súhlasom s Oficiálnymi pravidlami súťaže, ktoré sa vzťahujú na každú súťaž, sa môžete zapísať do šance vyhrať propagačné ceny ponúkané v rámci každej súťaže. Ak sa chcete zapojiť do súťaží na webovej stránke, musíte najprv úplne vyplniť príslušný registračný formulár. Súhlasíte, že poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné údaje o registrácii súťaže. TheSoftware si vyhradzuje právo zamietnuť akékoľvek údaje o registrácii súťaže, ak sa zistí, že: (i) porušujete akúkoľvek časť dohody; a/alebo (ii) poskytnuté údaje o registrácii súťaže sú neúplné, falošné, duplicitné alebo inak neprijateľné. Východiskové údaje registrácie súťaže môže TheSoftware kedykoľvek zmeniť podľa vlastného uváženia.

UDelenie licencie

Ako používateľ webovej stránky vám je poskytnutá nevýhradná, nezlučiteľná, odvolateľná a obmedzená licencia na prístup a používanie webovej stránky, obsahu a súvisiaceho materiálu v súlade s dohodou. TheSoftware môže kedykoľvek zrušiť túto licenciu z akéhokoľvek dôvodu. Môžete používať webovú stránku a obsah na jednom počítači pre vlastné osobné, nekomerčné použitie. Žiadna časť webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb nesmie byť reprodukovaná žiadnym spôsobom ani zapojená do žiadneho systému na získavanie informácií, elektronického alebo mechanického. Nenastavíte, nekopírujete, emulujete, klonujete, prenajímate, predávate, modifikujete, dekompilujete, rozbierate, inžinierujete alebo prenesiete webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby alebo akúkoľvek ich časť. TheSoftware si vyhradzuje právo na všetky práva, ktoré nie sú explicitne udeľované v dohode. Nemôžete používať žiadne zariadenie, softvér alebo rutinu na interferenciu alebo pokus o interferenciu s riadnym fungovaním webovej stránky. Nenesiete žiadne opatrenie, ktoré by zavážne alebo nepomerne zaťažovalo infraštruktúru TheSoftware. Vaše právo používať webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby nie je prevoditeľné.

VÝLUČNÉ PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a iné záležitosti spojené s webovou stránkou, obsahom, súťažami a službami sú chránené v súlade so zákonnými autorskými právami, ochrannými známkami a inými vlastníckymi právami (vrátane, ale nie obmedzene, práv duševného vlastníctva). Akákoľvek časť webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb nesmie byť kopírovaná, distribuovaná, publikovaná alebo predávaná. Systématické sťahovanie materiálov z webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb pomocou automatizovaných prostriedkov alebo akéhokoľvek iného spôsobu zbierania dát za účelom vytvorenia alebo zostavovania, priamo alebo nepriamo, kolekcie, kompilácie, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nepožadujete žiadne vlastnícke práva na akýkoľvek obsah, dokument, softvér, služby alebo iný materiál, ktorý sa zobrazuje na webovej stránke, obsahu, súťažiach a/alebo službách alebo cez ne. Zverejňovanie informácií alebo materiálov na webovej stránke spoločnosťou TheSoftware neznamená, že sa vzdáva akéhokoľvek práva na takéto informácie a/alebo materiály. Názov a logo TheSoftware a všetky súvisiace grafické prvky, ikony a názvy služieb sú ochranné známky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky zobrazujúce sa na webovej stránke alebo cez služby patria ich príslušným vlastníkom. Použitie akýchkoľvek ochranných známok bez výslovného písomného súhlasu príslušného vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU, SPOLUPRÁCA, ‘FRAMING’ A/LEBO ODKAZOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Ak nie ste výslovne oprávnení spoločnosťou TheSoftware, nikto nesmie hyperlinkyovať webovú stránku ani jej časti (vrátane, ale nie obmedzene, logotypov, ochranných známok, brandingových alebo autorských materiálov) na svoju webovú stránku alebo iné webové miesto z akéhokoľvek dôvodu. Okrem toho je prísne zakázané ‘framing’ webovej stránky a/alebo odkazovanie na univerzálny identifikátor zdroja (URL) webovej stránky v akomkoľvek komerčnom alebo nekomerčnom médiu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TheSoftware. Súhlasíte s tým, že budete spolupracovať so spoločnosťou na odstránení, prípadne ukončení akéhokoľvek takéhoto obsahu alebo činnosti. Týmto uznávate, že budete niesť zodpovednosť za všetky s ním spojené škody.

UPRAVA, ZBRISANJE IN SPREMEMBA

Pridružujemo si pravico po lastni presoji spreminjati in/ali brisati vse dokumente, informacije ali druge vsebine, ki se pojavljajo na spletni strani.

OPOZORILO

SPLETNA STRAN, STORITVE, TEKMOVANJA, VSEBINA, KATEREKOLI IZDELKI TRETJIH STRANK, KI JIH LAHKO PREJMETE OD NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIH STRANK, IN/ALI KATEREKOLI DRUGE IZDELKE IN/ALI STORITVE, KI JIH LAHKO ZAHTTEVATE PREKO SPLETNE STRANI, SE NUDIJO VAM ‘KAKRŠNE SO’ IN ‘KAKRŠNE SO NA RAZPOLAGO’ IN VSEM GARANCIJAM, KI SO IZRECNE IN NEIZRECNE, JE IZRECNO ZAVRNJENO DOLOČENEJŠI RAZSEŽNOSTI, KI JIH DOVOLJUJEJO ZADEVNI PRAVNI PREDPISI (VKLJUČNO S, A NI OMEJENO NA, ZAVRNITEV KAKRŠNIHKOLI GARANCIJ GOSPODARNOSTI, NEKRŠITVE INTELEKTUALNE LASTNINE IN/ALI PRIMERNE NAMEMBOSTI). POSEBEJ, A NE KOT OMEJITEV TEH PRAVIC, TheSoftware NE NUDI GARANCJE, DA: (A) SPLETNA STRAN, STORITVE, TEKMOVANJA, VSEBINA, KATEREKOLI IZDELKI TRETJIH STRANK, KI JIH LAHKO PREJMETE OD NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIH STRANK, IN/ALI KAKRKOLI DRUGE IZDELKE IN/ALI STORITVE, KI JIH LAHKO ZAHTTEVATE PREKO SPLETNE STRANI, BODO IZPOLNJEVALI VAŠE POTREBE; (B) SPLETNA STRAN, STORITVE, TEKMOVANJA, VSEBINA, KATEREKOLI IZDELKI TRETJIH STRANK, KI JIH LAHKO PREJMETE OD NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIH STRANK, IN/ALI KATEREKOLI DRUGE IZDELKE IN/ALI STORITVE, KI JIH LAHKO ZAHTTEVATE PREKO SPLETNE STRANI, NE BODO MOTENI, PRAVIČNI, VARNI ALI BREZ NAPAK; (C) BOSTE USTREZALI ZAHTEVAM TEKMOVANJ IN/ALI STORITEV; ALI (D) BODO REZULTATI, KI SE LAHKO PRIDOBITE Z UPORABO SPLETNE STRANI, STORITEV, TEKMOVANJ, VSEBINE, KATEREKOLI IZDELKI TRETJIH STRANK, KI JIH LAHKO PREJMETE OD NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIH STRANK, IN/ALI KATEREKOLI DRUGE IZDELKE IN/ALI STORITVE, KI JIH LAHKO ZAHTTEVATE PREKO SPLETNE STRANI, NATANČNI ALI ZANESLJIVI. SPLETNA STRAN, STORITVE, TEKMOVANJA, VSEBINA, KATEREKOLI IZDELKI TRETJIH STRANK, KI JIH LAHKO PREJMETE OD NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIH STRANK, IN/ALI KATEREKOLI DRUGE IZDELKE IN/ALI STORITVE, KI JIH LAHKO ZAHTTEVATE PREKO SPLETNE STRANI LAHKO VSEBUJEJO NAPAKE, NAPAKE, TEŽAVE ALI DRUGE OMEJITVE. NE BOMO ODGOVORNI ZA NA VOLJO STALNOST SORODNEGA INTERNETNEGA POVEZOVANJA POVEZANEGA S SPLETNO STRANJO. MED NAJDBO, ČE SOORIZRILE ČESA IZ NAŠTETEGA KAKRŠNIKOLI NASVETI ALI INFORMACIJE, NEGLEDE NA TO, DA SO BILI DOLOČENI USTNI ALI PISNI, KI STE JIH PREJELI OD TheSoftware, KATEREGA OD NJEGOVIH PONUDNIKOV TRETJIH STRANK ALI KAKORKOLI DRUGAČE PREKO ALI IZ SPLETNE STRANI, NE BODO USTVARILI KAKRŠNIKOLI GARANCIJO, KI NI IZRECNO NAVEDENA V SPORAZUMU.

DISCLAIMER FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Návštevníci sťahujú informácie zo stránky na vlastné nebezpečenstvo. TheSoftware nezaručuje, že tieto sťahovania sú bez poškodenia počítačového kódu vrátane, ale nie obmedzené na vírusy a červy.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

VÝSLOVNĚ ROZUMIE A SÚHLASÍTE, ŽE TheSoftware NIE JE ZODPOVEDNÝ VAMI ANI AKO TRETMÍM STRANÁM ZA AKÚKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, NÁSLEDNÉ A/LEBO PRÍKLADNÉ ŠKODY VRÁTANE, ALE NIE OBMEZENÉ NA STRATU ZISKU, PREDPOKLADU, POUŽITIE, ÚDAJOV ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT (DOKONCA AJ V PRÍPADE, AK BOL TheSoftware UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD), V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM PRE: (A) POUŽITIE ALEBO NEPOUŽITIE WEBOVEJ STRÁNKY, SLUŽIEB, SÚŤAŽÍ, OBSAHU, AKÉHOKOĽVEK PRODUKTU TRETEJ STRANY, KTORÝ SI MOŽETE ODNIESŤ OD JEDNÉHO Z NÁŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY, A/LEBO AKÉHOKOĽVEK INÉHO PRODUKTU A/LEBO SLUŽBY, KTORÉ SI MÔŽETE ŽIADAŤ CEZ WEBOVÚ STRÁNKU; (B) NÁKLAD NA NÁKUP NAHRADNÝCH TOVAROV A SLUŽIEB V DÔSLEDKU AKÉHOKOĽVEK TAVARU, ÚDAJOV, INFORMÁCIÍ A/LEBO SLUŽIEB ZAKÚPENÝCH ALEBO ZÍSKANÝCH Z WEBOVEJ STRÁNKY, ALEBO ZAKÚPENÉ ALEBO VYŤAŽENÉ Z TRANSAKCIÍ CEZ WEBOVÚ STRÁNKU; (C) NESPRAVODLIVÉ PODMIENKY PRE KVALIFIKÁCIU V SÚŤAŽIACH, SLUŽBÁCH ALEBO PRODUKTOCH TRETEJ STRANY OD NIEKTORÝCH Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY, ALEBO AKÉHOKOĽVEK NÁSLEDNÉHO ODPREZENIA PRODUKTOV TRETEJ STRANY Z TOHO ISTÉHO; (D) NEAUTORIZOVANÝ PRÍSTUP K ALEBO ZMENA VAŠICH REGISTRAČNÝCH ÚDAJOV; A (E) AKÉKOĽVEK INÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÚCE SA NEMOŽNOSTI POUŽIAVANIA WEBOVEJ STRÁNKY, SLUŽIEB, SÚŤAŽÍ, OBSAHU, AKÉHOKOĽVEK PRODUKTU TRETEJ STRANY, KTORÝ MOŽETE ODNIESŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY, A/LEBO AKÉHOKOĽVEK INÉHO PRODUKTU A/LEBO SLUŽBY, KTORÉ SI MÔŽETE ŽIADAŤ CEZ WEBOVÚ STRÁNKU. TOTO OBMEZENIE PLATÍ PRE VŠETKY DRUHY ŽALÔB, CELKOVÝCH VRÁTANE, ALE NIE OBMEZENÝCH NA PORUŠENIE ZMLUVY, PORUŠENIE ZÁRUKY, ZNEUŽÍVANIE, PRÍSNOSŤ ZODPOVEDNOSTI, NEOPRAVňOVANÉJ PREDSTAVY A VŠETKY INÉ DELIKTY. TÝMTO VYHLAŠUJETE TheSoftware A VŠETKÝCH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY INSTITUCIU , VYŠŠIU MEDZI OSTATNÝMI, Z ODOVZDANÍ A VŠETKYCH ZÁVÄZNOSTÍ, ZODPOVEDNOSTI A NÁROKOV VIAC AKO OBMEZENIE UVEDENÉ TU. AK PLATNÝ ZÁKON NEPOVAŽUJE TAKÉTO OBMEZENIE ZA MOŽNÉ, MAXIMÁLNA ZODPOVEDNOSŤ TheSoftware VOČI VÁM V AKÝCHKOĽVEK OKOLNOSTIACH BUDE STO DOLÁROV ($500.00). NEZÁZNAM SCHÔDZE NAPRIEK TOMUTO JE ZÁKLADNOM PRVKOM DOHODY MEDZI VAMI A TheSoftware. NESCHOPNOSŤ POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY, SLUŽIEB, SÚŤAŽÍ, OBSAHU, AKÉHOKOĽVEK PRODUKTU TRETEJ STRANY, KTORÝ MOŽETE ODNIESŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY, A/LEBO AKÉHOKOĽVEK INÉHO PRODUKTU A/LEBO SLUŽBÁM, KTORÉ SI MÔŽETE ŽIADAŤ CEZ WEBOVÚ STRÁNKU VÁM NEBUDE POSKYTNUTÁ BEZ TAKÝCHTO OBMEZENÍ.

ODPOVED ZA ŠKODO

Strinjate se, da boste TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in podružnic ter vsakega od njihovih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, so-podpisnikov in / ali drugih partnerjev, brezškodljive za vse in vse trditve, stroške (vključno s stroški odvetnikov), škode, tožbe, stroške, zahteve in / ali sodbe vseh vrst, ki jih sproži tretja oseba zaradi ali ki izvirajo iz: (a) vaše uporabe spletne strani, storitev, vsebine in / ali vstopa v katerokoli tekmovanje; (b) vaše kršitve sporazuma; in / ali (c) vaše kršitve pravic druge fizične osebe in / ali entitete. Določbe tega odstavka so na korist TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in / ali povezanih družb ter vsakega od njihovih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licencodajalcev, dobaviteljev in / ali odvetnikov. Vsaka od teh oseb in entitet ima pravico, da te določbe uveljavlja in izvaja neposredno proti vam v svojem imenu.

SPLETNA MESTA TRETJIH OSEB

Spletno mesto lahko ponuja povezave do in / ali vas usmerja na druga spletna mesta in / ali vire na internetu, vključno, vendar ne le, tistih, ki jih upravljajo tretje osebe. Ker TheSoftware nima nadzora nad takimi spletnimi mesti in / ali viri, tu izjavljate in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za dostopnost takih spletnih mest tretjih oseb in / ali virov. Poleg tega TheSoftware ne odobrava in ni odgovoren ali odgovoren za kakršne koli pogoje, politiko zasebnosti, vsebino, oglaševanje, storitve, izdelke in / ali druge materiale na takih spletnih mestih tretjih oseb ali virih, ali za kakršno koli škodo in / ali izgube nastale iz tega.

IZJAVA O ZASEBNOSTI / INFORMACIJE O OBISKOVALCIH

Uporaba spletnega mesta in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij, podatkov o registraciji in / ali materialov, ki jih pošljete prek spletnega mesta ali v povezavi z njim, je odvisna od naše izjave o zasebnosti. Pridržujemo si pravico do uporabe vseh informacij v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta in vseh drugih osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, v skladu s pogoji naše izjave o zasebnosti. Če želite ogledati našo izjavo o zasebnosti, kliknite tukaj.

Akýkoľvek pokus od ktoréhokoľvek jednotlivca, či už zákazníka spoločnosti TheSoftware alebo nie, poškodiť, zničiť, narušiť, poškvrniť a/alebo inak zasahovať do prevádzky webovej stránky, predstavuje porušenie trestného a občianskeho práva a TheSoftware bude dôsledne presadzovať každý a všetky nápravné opatrenia v tejto súvislosti voči každému zasahujúcemu jednotlivcovi alebo subjektu v plnom rozsahu povolenom zákonom a spravodlivosťou.

VOĽBA ZÁKONA/MIESTA PRÁVEHOCNOSTI

Akékoľvek spory vyplývajúce z dohody alebo súvisiace s ňou budú riadené a vykladané v súlade s právom Estónska (bez ohľadu na pravidlá kolidujúceho práva). Každý udelený verdikt bude konečný a záväzný pre strany a na jeho základe môže byť vynesený rozsudok v akejkoľvek súde s príslušnou jurisdikciou. Nič v tomto texte nesmie byť vykladané tak, že by bránilo ktorejkoľvek strane v snahe o získať ochranné opatrenia na ochranu svojich práv počas trvania arbitráže. V rozsahu povolenom zákonom sa zaväzujete, že nebude podávať, pridávať sa k alebo sa zúčastňovať na žiadnych kolektívnych súdnych procesoch týkajúcich sa akýchkoľvek nárokov, sporov alebo kontroverzií, ktoré by ste mohli mať voči spoločnosti TheSoftware a každému z ich právnych zástupcov, pobočkám, dcérskym spoločnostiam, rodičovským spoločnostiam, agentúram a ich členom, zamestnancom a zástupcom. Súhlasíte s udelením ochranného opatrenia s cieľom zabrániť takému súdnumu procesu alebo vás vylúčiť z účasti v súdnom spore. Súhlasíte s platením nákladov na právnickú pomoc a súdneho konania, ktoré spoločnost TheSoftware ponúkne pri hľadaní takéhoto ochranného opatrenia. Dohoda neznamená zrieknutie sa akýchkoľvek vašich práv a nápravných prostriedkov, ak chcete uplatňovať nárok samostatne a nie triednym spôsobom v rozhodujúcej arbitráži, ako je uvedené vyššie. Táto ustanovenie, ktoré vám bráni v poddaní sa, pridaniu sa k alebo zúčastňovanie sa na kolektívnych súdnych procesoch, je samostatnou dohodou. Akákoľvek časť dohody, ktorá je považovaná za neplatnú alebo nevynútiteľnú, sa bude vykladať v súlade s príslušným právom a zostávajúce časti budú plne účinné.