Warunki korzystania z oprogramowania na stronie internetowej WAŻNE – PROSZĘ PRZECZYTAĆ

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej („Strona internetowa”), na której znalazłeś/aś odnośnik do niniejszych Warunków korzystania („Strona internetowa”). Strona internetowa jest własnością internetową TheSoftware (zwanej łącznie „TheSoftware,” „my” i „nas”). Zgadzasz się być związany/a niniejszymi Warunkami korzystania ze strony internetowej TheSoftware („Warunki korzystania”), w całości, w momencie, gdy: (a) uzyskujesz dostęp do strony internetowej, (b) rejestracji w celu otrzymywania biuletynu lub subskrypcji listy mailingowej lub żądania informacji za pośrednictwem strony internetowej („Usługi subskrypcyjne”), (c) rejestrujesz się, aby wziąć udział w promocjach, konkursach i/lub loteriach organizowanych przez TheSoftware od czasu do czasu (każdy z osobna jako „Konkurs”), (d) dołączasz lub próbujesz dołączyć do programu partnerskiego lub innego programu członkowskiego prezentowanego na stronie internetowej („Usługi członkowskie”), i/lub (e) zamawiasz produkt(y) i/lub usługę (usługi) za pośrednictwem strony internetowej („Usługi dostawcy, a razem z Usługami subskrypcyjnymi i Usługami członkowskimi – „Usługi”). Polityka prywatności TheSoftware („Polityka prywatności”), Oficjalne Regulaminy Konkursów, Umowa(umowy) Zakupu TheSoftware („Umowa Zakupu”), Umowa(umowy) Członkostwa TheSoftware („Umowa Członkowstwa”), a także wszelkie inne zasady, polityki, cenniki i inne uzupełniające warunki i dokumenty, które mogą być opublikowane od czasu do czasu, są wyraźnie włączone w niniejszą Umowę za pomocą odniesienia (razem jako „Umowa”). Prosimy zapoznać się uważnie z całością warunków Umowy. Jeżeli nie wyrażasz zgody na całość Umowy, nie masz uprawnienia do korzystania z Usług i/lub Strony internetowej w jakikolwiek sposób lub formie.

TheSoftware WYRAŹNIE ZABRANIA DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I/LUB USŁUG OSOBOM, KTÓRYCH DOTYCZY USTAWA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI ONLINE DZIECI Z 1998 ROKU, W ZMIANACH („COPPA”). TheSoftware ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZABRANIA DOSTĘPU DO USŁUG I/LUB STRONY INTERNETOWEJ KAŻDEJ OSOBIE, ZGODNIE ZE SWOIM WYŁĄCZNYM UZNANIEM.

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z Serwisu. Umowa stanowi jedyną i wyłączną umowę między Tobą a TheSoftware w odniesieniu do korzystania z Serwisu i zastępuje wszelkie umowy, oświadczenia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Serwisu, zrealizowane wcześniej lub jednocześnie. Możemy sporadycznie zmieniać Umowę według własnego uznania, bez konkretnego powiadomienia Ciebie. Najnowsza wersja Umowy zostanie opublikowana na stronie internetowej, a Ty powinieneś zapoznać się z Umową przed korzystaniem z Serwisu. Kontynuując korzystanie z Serwisu i/lub Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków i postanowień zawartych w Umowie obowiązującej w danym czasie. Dlatego regularnie sprawdzaj tę stronę w celu uzyskania aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Serwis i Usługi są dostępne wyłącznie dla osób, które mogą zawierać wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Serwis i Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej osiemnastego (18) roku życia. Jeśli nie masz osiemnastego (18) roku życia, nie masz zgody na korzystanie i/lub dostęp do Serwisu i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi subskrypcyjne

Na warunkach i zgodnie z postanowieniami Umowy, poprzez rejestrację na stronie internetowej i uzyskanie akceptacji od TheSoftware, możesz uzyskać lub próbować uzyskać, za odpłatą lub bezpłatnie, Usługi subskrypcyjne. Usługi subskrypcyjne dostarczą Ci treści e-mailowe, tekstowe i inne materiały („Treść subskrypcji”) związane z marketingiem internetowym dostarczanym przez TheSoftware i jego partnerów zewnętrznych („Dostawców stron trzecich”). Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania Treści subskrypcji, wystarczy do nas napisać na adres support@fxrevenge.net. Treść subskrypcji zawiera komentarze, opinie i/lub inne materiały dostarczane przez TheSoftware i dostawców stron trzecich, które niekoniecznie należy polegać. Prosimy o ostrożność, zdrowy rozsądek i zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Treści subskrypcji i/lub Usług subskrypcyjnych. Zgadzasz się, że TheSoftware nie ma żadnych zobowiązań i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie z tytułu takiej Treści subskrypcji. TheSoftware nie reprezentuje i nie gwarantuje, że Treść subskrypcji udostępniana w ramach Usług subskrypcyjnych jest dokładna, kompletna ani odpowiednia. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie jest odpowiedzialny ani nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób za Twoją niemożność korzystania z Usług subskrypcyjnych i/lub Treści subskrypcji. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie, żadnych końcowych użytkowników ani żadnych stron trzecich z tytułu roszczeń związanych z Usługami subskrypcyjnymi.

Usługi członkowskie

Na warunkach i zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Umowy członkowskiej, poprzez rejestrację na stronie internetowej, akceptację Umowy członkowskiej i uzyskanie akceptacji od TheSoftware, możesz uzyskać lub próbować uzyskać, za odpłatą lub bezpłatnie, członkostwo w jednym z różnych programów członkowskich, które oferuje MTS Advertise OU. Kopię Umowy członkowskiej znajdziesz na stronie internetowej dedykowanej konkretnemu członkostwu. Programy członkowskie TheSoftware umożliwią Ci dostęp do treści, tekstów i innych materiałów („Treści członkowskie” i razem z Treścią subskrypcji „Treść”) dostarczanych przez TheSoftware i określonych dostawców stron trzecich, które mają na celu pomoc członkom w ich działalności marketingowej w internecie. Treść członkowska zawiera komentarze, opinie i inne materiały dostarczane przez TheSoftware i dostawców stron trzecich, które niekoniecznie należy polegać. Prosimy o ostrożność, zdrowy rozsądek i zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Treści członkowskich i/lub Usług członkowskich. Zgadzasz się, że TheSoftware nie ma żadnych zobowiązań i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie z tytułu takiej Treści członkowskiej. TheSoftware nie reprezentuje i nie gwarantuje, że Treść członkowska udostępniana w ramach Usług członkowskich jest dokładna, kompletna ani odpowiednia. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie jest odpowiedzialny ani nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób za Twoją niemożność korzystania z Usług członkowskich i/lub Treści członkowskich. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie, żadnych końcowych użytkowników ani żadnych stron trzecich z tytułu roszczeń związanych z Usługami członkowskimi.

Usługi Dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich form zamówienia, możesz uzyskać lub próbować uzyskać pewne produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na stronie mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów takich przedmiotów. Oprogramowanie nie reprezentuje i nie gwarantuje, że opisy takich przedmiotów są dokładne lub kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niemożność uzyskania produktów i/lub usług ze strony internetowej ani za jakiekolwiek spory związane z produktem jego sprzedawcą, dystrybutorem i końcowymi użytkownikami. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek trzeciej strony za jakiekolwiek roszczenia związane z oferowanymi na stronie internetowej produktami i/lub usługami.

Ogólne

Informacje, które musisz dostarczyć przy rejestracji na usługi, mogą obejmować, bez ograniczeń, niektóre lub wszystkie z następujących: (a) Twoje pełne imię i nazwisko; (b) nazwa firmy; (c) adres e-mail; (d) adres zamieszkania (i adres do faktur, jeśli różni się od adresu zamieszkania); (e) numer telefonu domowego; (f) numer telefonu do pracy; (g) numer telefaksu; (h) informacje o karcie kredytowej; i/lub (i) inne informacje żądane w odpowiednim formularzu rejestracyjnym („Dane rejestracji usługi”). Zgadzasz się dostarczać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne Dane rejestracji usługi. Oprogramowanie ma prawo odrzucić jakiekolwiek Dane rejestracji usługi, w przypadku stwierdzenia, według wyłącznego uznania Oprogramowania, że: (i) naruszasz jakąkolwiek część Umowy i/lub (ii) Dane rejestracji usługi, które podałeś są niekompletne, fałszywe, duplikowane lub w inny sposób nieakceptowalne. Oprogramowanie może w dowolnym czasie zmieniać kryteria dotyczące danych rejestracyjnych według własnego uznania.

Chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej, wszelkie przyszłe oferty udostępniane Tobie na stronie internetowej, które rozszerzają lub w inny sposób ulepszają bieżące funkcje strony internetowej, podlegają Umowie. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług i/lub zakwalifikowania się do usług. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek trzeciej strony za jakąkolwiek modyfikację, zawieszenie lub zaniechanie świadczenia usług, innych produktów, usług lub promocji oferowanych przez Oprogramowanie i/lub jakiegokolwiek dostawcę zewnętrznego. Jeśli MTS Advertise OU rozwiąże Umowę i/lub jakiekolwiek usługi z jakiejkolwiek przyczyny, MTS Advertise OU nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani obowiązków wobec Ciebie. Rozumiesz i zgadzasz się, że odmowa korzystania ze strony internetowej jest Twoim jedynym prawem i środkiem zaradczym w przypadku jakiegokolwiek sporu, jaki możesz mieć z Oprogramowaniem.

KONKURSY

Od czasu do czasu, TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne wyróżnienia za pośrednictwem konkursów. Poprzez podanie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z odpowiednim formularzem rejestracyjnym konkursu i akceptację oficjalnych zasad konkursowych dotyczących każdego konkursu, możesz wziąć udział w konkursie i mieć szansę na wygranie promocyjnych nagród oferowanych w każdym konkursie. Aby wziąć udział w konkursach dostępnych na stronie internetowej, musisz najpierw w pełni wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne dane rejestracyjne konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić dowolne dane rejestracyjne konkursu, jeśli zostanie ustalone, że: (i) naruszasz dowolną część umowy; i/lub (ii) dane rejestracyjne konkursu, które podałeś, są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub w inny sposób nieakceptowalne. TheSoftware może w dowolnym czasie zmienić kryteria danych rejestracyjnych według własnego uznania.

PRZYZNANIE LICENCJI

Jako użytkownik Strony internetowej, otrzymujesz nieodłączną, niemożliwą do przeniesienia, odwołalną i ograniczoną licencję do korzystania z Strony internetowej, Treści i powiązanego materiału zgodnie z Umową. TheSoftware może w dowolnym czasie zakończyć tę licencję z dowolnego powodu. Możesz korzystać z Strony internetowej i Treści na jednym komputerze wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych. Żadna część Strony internetowej, Treści, konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie ani włączana w jakikolwiek system do pobierania informacji, elektroniczny lub mechaniczny. Nie możesz używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, reverse engineering, ani przenosić Strony internetowej, Treści, konkursów i/lub Usług ani ich żadnej części. TheSoftware zastrzeża wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w ramach Umowy. Nie możesz używać żadnych urządzeń, oprogramowania ani rutyny, aby zakłócać lub próbować zakłócić prawidłowe działanie Strony internetowej. Nie możesz podejmować żadnych działań, które wpływają w sposób nieproporcjonalny lub nieuzasadniony na infrastrukturę TheSoftware. Twoje prawo do korzystania ze Strony internetowej, Treści, konkursów i/lub Usług nie jest przenoszalne.

PRAWA WŁASNOŚCIOWE

Zawartość, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, przeniesienie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne sprawy związane z Witryną, Zawartością, Konkursami i Usługami są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi i innymi prawami własności (włączając, ale nie ograniczając się do własności intelektualnej). Kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie lub sprzedaż przez Ciebie jakiejkolwiek części Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabronione. Systematyczne pobieranie materiałów z Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług przy użyciu automatycznych narzędzi lub jakiejkolwiek innej formy scrapingu lub ekstrakcji danych w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do jakiejkolwiek zawartości, dokumentu, oprogramowania, usług lub innych materiałów wyświetlanych na lub za pośrednictwem Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług. Zamieszczanie informacji lub materiałów na Witrynie lub za pośrednictwem Usług przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware oraz wszystkie powiązane grafiki, ikony i nazwy usług są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na Witrynie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Używanie jakiegokolwiek znaku towarowego bez wyraźnej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela jest surowo zabronione.

ZAKAZ TWORZENIA HYPERLINKÓW DO WITRYNY, WSPÓŁMARKOWANIA, “FRAME’OWANIA” I/LUB ODNIOSIENIA SIĘ DO WITRYNY

Chyba że wyraźnie upoważnione przez TheSoftware, nikt nie może tworzyć hiperłączy do Witryny lub jej części (w tym, ale nie ograniczając się do, logotypów, znaków towarowych, branding lub chronionego prawem autorskim materiału) na swojej witrynie lub miejscu w sieci z jakiejkolwiek przyczyny. Ponadto, “frame’owanie” Witryny i/lub odwoływanie się do identyfikatora jednolitego zasobu (Uniwersalnego Lokalizatora Zasobu) Witryny w jakimkolwiek medium komercyjnym lub niekomercyjnym bez uprzedniej, wyraźnej pisemnej zgody od TheSoftware jest surowo zabronione. W szczególności zgadzasz się współpracować z Witryną w celu usunięcia lub zaprzestania, w miarę możliwości, takiej zawartości lub działalności. Niniejszym oświadczasz, że poniesiesz odpowiedzialność za wszelkie związane z tym szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKOWANIE

Zastrzegamy sobie prawo do według własnego uznania edytowania i/lub usuwania dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

OŚWIADCZENIE

STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW USŁUG OSÓB TRZECICH, A TAKŻE JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KÓRE MOŻESZ STOSOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, SĄ CI ODDAWANE NA „JAK JEST” I „JAK DOSTĘPNE” I WSZYSTKIE GWARANCJE, JAKIE MOŻNA DOMNIEMYWAĆ, ZOSTAJĄ WYŁĄCZONE W NAJWIĘKSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO STOPNIU (W TYM, LEKCIEJ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO WYŁĄCZENIA WSZELKICH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIEPODWAŻALNOŚCI PRAW MAJĄTKOWYCH I/LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU). W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO TEJ SPRAWY, TheSoftware NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI: (A) TEGO, ŻE STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW USŁUG OSÓB TRZECICH, A TAKŻE JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KÓRE MOŻESZ STOSOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA; (B) TEGO, ŻE STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW USŁUG OSÓB TRZECICH, A TAKŻE JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KÓRE MOŻESZ STOSOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, BĘDĄ BEZPRZERWOWE, TERMINOWE, BEZPIECZNE I WOLNE OD BŁĘDÓW; (C) OSIĄGNIESZ WYMAGANE KWALIFIKACJE NA KONKURSACH I/LUB USŁUGACH; LUB (D) WYNIKI, KTÓRE MOŻNA OSIĄGNĄĆ PRZY UŻYCIU STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW USŁUG OSÓB TRZECICH, A TAKŻE JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KÓRE MOŻESZ STOSOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE. STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW USŁUG OSÓB TRZECICH, A TAKŻE JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KÓRE MOŻESZ STOSOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, BŁĘDY, PROBLEMY LUB INNE OGRANICZENIA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOSTĘPNOŚĆ PODŁOŻAŁEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO POWIĄZANEJ Z STRONĄ INTERNETOWĄ. ŻADNE PORADY LUB INFORMACJE, NIEWAŻNE, CZY WYPOWIEDZIANE USTNIE CZY PISEMNIE, OTRZYMANE PRZEZ CIEBIE OD TheSoftware, JEDNEGO Z JEGO DOSTAWCÓW USŁUG OSÓB TRZECICH LUB W INNY SPOSOB PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, NIE STWORZĄ ŻADNEJ GWARANCJI NIEWYRAŻONEJ WPROST W UMOWIE.

ZAŚWIADCZENIE O SZKODACH SPRAWIONYCH PRZEZ POBRANIA

Odwiedzający pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. TheSoftware nie udziela żadnej gwarancji, że takie pobrania są wolne od zniszczających kodów komputerowych, w tym, ale nie tylko, wirusów i robaków.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

WYRAŹNIE ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE TheSoftware NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE ANI ŻADNEJ TRZEJEJ STRONY ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYPADECZKOWE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE I / LUB KARY ODŠKODOWANIA, WLĄCZAJĄC, ALE NIE TYLKO, STRATY ZYSKU, RENOMY, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH NIEMATERIALNYCH STRAT (NAWET JEŚLI TheSoftware ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT), W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO DLA: (A) UŻYCIE LUB NIEMOŻLIWOŚĆ UŻYCIA STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, JAKIEJKOLWIEK POŚREDNIEJ STRONY PRODUKTY, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW STRONY TRZECIEJ, ORAZ / LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I / LUB USŁUG, KTÓRE MOGLES BYĆ SKŁADANE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ; (B) KOSZT POZYSKANIA ZASTĄPIENIA TOWARÓW I USŁUG W WYNIKU JAKIEJKOLWIEK TOWARY, DANE, INFORMACJE I / LUB USŁUGI ZAKUPIONE LUB OTRZYMANE Z, LUB TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ, STRONĘ INTERNETOWĄ; (C) NIE USTALANIE KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW, USŁUG LUB PRODUKTÓW TRZECIEJ STRONY OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW STRONY TRZECIEJ, LUB JAKIEKOLWIEK PÓŹNIEJSZE ODRZUCENIE PRODUKTÓW TRZECIEJ STRONY OD TEGO SAMEGO; (D) NIEUPRAWNIONY DOSTĘP LUB ZMIANA TWOICH DANYCH REJESTRACJI; ORAZ (E) JAKIKOLWIEK INNY URZĄDZENIE DOTYCZĄCY NIEUMOŻLIWIANIA UŻYCIA STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, JAKIEJKOLWIEK POŚREDNIEJ STRONY PRODUKTY, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW STRONY TRZECIEJ, ORAZ / LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I / LUB USŁUG, KTÓRE MOGLES BYĆ SKŁADANE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ. TO OGRANICZENIE DOTYCZY WSZYSTKICH PRZYPADKÓW DZIAŁANIA, W CAŁOŚCI, WLĄCZAJĄC, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, NARUSZENIE UMOWY, NARUSZENIE GWARANCJI, NIEDBAŁOŚĆ, ŚCISŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NIEUDANE SZTUKI, A TAKŻE WSZYSTKIE INNE DELIKTY. NINIEJSZYM UZNAJESZ TheSoftware ORAZ WSZYSTKICH WSZYSTKICH USPOSOBIONYCH DOSTAWCÓW TheSoftware Z KAŻDYCH I WSZYSTKICH OBLIGACJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I ROZWAŻAŃ, KTÓRE PRZEKROCZĄ LIMITACJĘ OKREŚLONĄ WYŻEJ. JEŚLI STOSOWANE PRAWO NIE POZWALA NA TAKĄ OGRANICZENIE, MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ TheSoftware WOBEC CIEBIE W KAŻDYM I WSZYSTKICH OKOLICZNOŚCIACH BĘDZIE PIĘĆSET DOLARÓW ($ 500,00). PRZECIWSTAWIENIE SZKODOM WYŻEJ WYRZUCONYM JEST ISTOTNYM ELEMENTEM PODSTAWY TRANSAKCJI POMIĘDZY TOBĄ A TheSoftware. NIEMOŻLIWOŚĆ UŻYCIA STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, JAKIEJKOLWIEK POŚREDNIEJ STRONY PRODUKTY, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW STRONY TRZECIEJ, ORAZ / LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I / LUB USŁUG, KTÓRE MOGLES BYĆ SKŁADANE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ NIE BYŁOBY CI ODDANE BEZ TAKICH OGRANICZEŃ.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zrekompensować i chronić TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i afiliatów oraz każdą z ich odpowiednich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarkenów i/lub innych partnerów, od wszelkich roszczeń, kosztów (w tym rozsądne opłaty adwokackie), szkód, pozwów, kosztów, żądań i/lub wyroków cokolwiek, dokonanych przez jakąkolwiek trzecią stronę z powodu lub wynikających z: (a) twojego korzystania z Witryny, Usług, Zawartości i/lub udziału w dowolnym Konkursie; (b) twojego naruszenia Umowy; i/lub (c) twojego naruszenia praw innego indywidualnego i/lub podmiotu. Postanowienia tego ustępu mają na celu ochronę TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i/lub afiliatów, a także ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub prawników. Każda z tych osób i podmiotów ma prawo do dochodzenia i egzekwowania tych postanowień bezpośrednio wobec ciebie we własnym imieniu.

STRONY TRZECIE

Witryna może udostępniać linki i/lub odsyłać do innych stron internetowych i/lub zasobów internetowych, w tym, ale nie tylko, tych należących i obsługiwanych przez Dostawców zewnętrznych. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami, niniejszym przyznajesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie jest odpowiedzialny za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów zewnętrznych. Ponadto, TheSoftware nie popiera, ani nie jest odpowiedzialny ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek warunki i postanowienia, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na lub dostępne z takich stron internetowych lub zasobów zewnętrznych, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z tego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/DANE ODWIEDZAJĄCEGO

Korzystanie z Witryny i wszelkie komentarze, opinie, informacje, Dane Rejestracyjne i/lub materiały przekazywane przez ciebie za pośrednictwem Witryny lub w związku z nią podlegają naszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszystkich informacji dotyczących korzystania z Witryny oraz wszelkich innych informacji identyfikujących przekazanych przez ciebie zgodnie z warunkami naszej Polityki Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, proszę kliknij tutaj.

Każda próba przez jednostkę, niezależnie od tego, czy jest klientem TheSoftware, uszkodzenia, zniszczenia, manipulacji, wandalizmu lub w inny sposób zakłócenia działania Witryny, jest naruszeniem prawa karnego i cywilnego. TheSoftware będzie konsekwentnie dążyć do wszelkich środków zaradczych w tym zakresie przeciwko naruszającym jednostkom lub podmiotom w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo i zasady sprawiedliwości.

WYBÓR PRAWA/MIEJSCA POSTĘPOWANIA

Wszelkie spory wynikające z Umowy będą podlegać i interpretowane zgodnie z prawem Estonii (bez względu na zasady kolizji praw). Jakiekolwiek wydane orzeczenie będzie ostateczne i wiążące dla stron, a jego wykonanie można przedłożyć do sądu właściwej jurysdykcji. Nic w niniejszym dokumencie nie będzie interpretowane jako ograniczenie możliwości żądania środków zabezpieczających w celu ochrony praw do czasu rozwiązania sporu w drodze postępowania rozjemczego. W zakresie dozwolonym przez prawo, zgadzasz się, że nie będziesz wnosić, przyłączać się ani uczestniczyć w kolektywnym pozwie zbiorowym w odniesieniu do jakiejkolwiek roszczenia, sporu lub kontrowersji, jakie możesz mieć wobec TheSoftware i jego przedstawicieli prawnych, afiliatów, filii, jednostek macierzystych, agencji i ich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów. Zgadzasz się na orzeczenie środków zabezpieczających mających na celu zatrzymanie takiego pozwu lub usunięcie cię jako uczestnika w sprawie. Zgadzasz się ponieść koszty związane z honorariami adwokackimi i kosztami sądowymi poniesionymi przez TheSoftware w związku z dążeniem do uzyskania takiego zabezpieczenia. Umowa nie stanowi zrzeczenia się żadnego z twoich praw i środków o dochodzenie roszczeń indywidualnie, a nie jako pozwu zbiorowego w postępowaniu rozjemczym, o którym mowa powyżej. Postanowienie to, które uniemożliwia wniesienie pozwu zbiorowego, przyłączenie się do niego lub uczestnictwo w takich postępowaniach, stanowi odrębną umowę. Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, wówczas w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo to postanowienie zostanie interpretowane zgodnie z tym prawem, a pozostałe postanowienia pozostają w pełnej mocy i skuteczności.